ที่อยู่ร้านอาหาร

ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอารีย์ (ทางออก 3) 1199 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร